Arbejdsweekend 2017

Arbejdsweekender år 2017

 

1) Arbejdsweekend d.29 april kl.10

Mark og Jens

 

2) Arbejdsweekend d.7 maj kl.10

Mette og Marlene
 

Der vil begge dage blive serveret morgenmad. Medbring gerne egne krus til ens varme kaffe/the. Derudover vil vi sørge for lidt sodavand/øl.

Der er mødepligt én af dagene, såfremt man ikke kommer, vil man blive opkrævet 500kr over huslejen.

Vi glæder os til at se Jer alle.

Forårshilsner fra bestyrelsen ?

Ordensreglement for fælles gårdanlæg

Ordensreglement for Gårdlauget Moldaugade
(A/B Moldaugade 5-11, A/B Wittenberggård samt A/B Rødegård)
Gældende fra 1. marts 2017

  1. Gårdarealet må kun benyttes af beboerne i foreningerne samt disses private gæster og ansatte/lejere i erhvervslejemål. Beboerne bedes medvirke til at ordensreglerne overholdes, og at anlægget skånes og beskyttes til gavn og glæde for alle beboerne.

  2. Vedligeholdelse af beplantningen hører under gårdlauget. Færdsel i de beplantede bede, afbrydning af grene fra træer og buske eller fjernelse af blomster er ikke tilladt.

  3. Hunde må ikke luftes i gården. Hvis hunde føres gennem gården, skal de holdes i snor. Hunde må ikke på noget tidspunkt opholde sig på græsarealet.

  4. Fodring af dyr må ikke finde sted fra altaner, vinduer eller i gården.

  5. Beboere samt deres gæster, der opholder sig i gården, bedes til alle tider vise hensyn til de øvrige beboere.

  6. Gårdfester og større arrangementer er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra gårdlauget. Større arrangementer er flere end 10 personer.

  7. Brug af musikanlæg og lignende samt støjende adfærd er ikke tilladt. Især mellem 22-08 på alle ugens dage skal der tages særligt hensyn, og samtale skal være dæmpet, da der er meget lydt i gården.

  8. Benyttelse af grill må kun finde sted ved de opsatte borde-/bænkanlæg. Beboerne er pligtige til at rydde op senest den efterfølgende dag. Enhver form for grill skal sættes på fliserne ved borde-/bænkanlæggene.

  9. Genstande – herunder legetøj – medbragt i gården skal fjernes efter brug.

10. Fyrværkeri må ikke affyres eller afbrændes i gården eller fra altaner.

11. Cykler og knallerter skal henstilles i de dertil opstillede stativer. Såfremt der henstår defekte eller af lignende grunde ubrugelige cykler vil disse kunne blive fjernet.

12. Kørsel og henstilling af motorkøretøjer i ejendommens gård er forbudt. Knallerter må stilles i gården, men kørsel ved motor er ikke tilladt.

13. Porte med adgang til gaden skal holdes aflåst, og portene skal være ryddet.

14. Storskrald er hvidevarer, møbler, og andre større genstande som ikke kan komme i dagrenovation. Storskrald skal placeres i storskraldsrummet. Er dette fyldt er det andelshaverens eget ansvar at komme af med skraldet på en genbrugsstation eller vente til der er plads i rummet. Der må ikke placeres storskrald i det almindelige skralderum, eller uden for storskraldsrummet.

VVS samt byggeaffald er ikke storskrald og er andelshaverens eget ansvar at bortskaffe.

Flasker og glas skal hverken i dagrenovation eller storskrald, men skal afleveres i en af de flaskecontainere, der ofte står i nærheden af for eksempel supermarkeder.

15. Overtrædelse af ordensreglementet for det fælles gårdanlæg har samme retsvirkning som overtrædelse af reglementer for enkeltejendomme, uanset hvor i gården overtrædelsen sker. Eventuel hærværk på materiel, træer, planter, borde, bænke, grill og legeredskaber medfører erstatningspligt.

Bemærk: Kontakt til gårdlavet skal ske via de enkelte foreningers bestyrelser.

Rensning af aftrækskanaler

Som tidligere varslet skal vi her i februar have renset de fælles aftrækskanaler, der ventilerer alle lejligheder i ejendommen.

Rensningen vil foregå den 16. – 17. februar

Husk at fjerne motorer eller dæksler foran kanalerne, og evt. andet der dækker for dem, så arbejdsmændene kan komme til (kan de ikke komme til, renses kanalen ikke, hvilket går ud over de fælles kanaler, dvs. indeklimaet hos ens naboer).

Firmaet som renser kanalerne, vil midlertidigt have adgang med nøgle til lejlighederne, så det er ikke nødvendigt at være hjemme når rensningen sker.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vigtigt! Defekte t-stykker på stigstrenge

NY VIGTIG INFO OMKRING STIGSTRENGE:
I forbindelse med gennemgang af alle lejligheder, som afslutning af projektet med montering af nye vandinstallationer, er der desværre konstateret fabrikationsfejl på enkelte T-stykker, i forskellige lejligheder.

Dette er hverken Dehlsen, projektets rådgiver eller Bestyrelsens fejl. Der er tale om defekte t-stykker, og producenten af disse vil blive holdt økonomisk ansvarlig. Så hurtigt det er muligt vil de defekte t-stykker blive skiftet, da der lige nu er risiko for læk fra t-stykkerne.

HOLD DERFOR ØJE MED T-STYKKET I DIN LEJLIGHED I WEEKENDEN! Alle utætte T-stykker er registeret i går, og indberettet. Opstår der en akut situation, begynder der fx at pible vand ud fra t-stykket i din lejlighed, så kontakt omgående Mark på telefon 22 36 69 44 eller Dehlsen & Sønner på telefon 70 26 28 28 (dag og nat), så vi hurtigst muligt kan få lukket for vandet. Ikke akutte henvendelser ang stigstrenge bedes vente til mandag.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

Informationsbrev – januar 2017

Informationsbrev Januar 2017

Kære beboere

Læs venligt følgende informationer:

Rensning af aftrækskanaler, opstart i februar

I forbindelse med rensning af aftrækskanalerne, der som udgangspunkt findes i både køkken og bad i alle lejligheder (undtaget lejligheder med vindue i bad), gør vi opmærksom på:

  • Blæsere skal nedtages forud for rensningen
  • Håndværkerne skal nemt kunne komme til kanalerne (gør plads)
  • Indmurede kanaler skal ikke blotlægges

Nærmere information følger

Udluftning og skimmelsvamp

Vi er i bestyrelsen blevet opmærksomme på, at der nogle steder er forekomst af let skimmelvækst på ydermurene. Dette kan afhjælpes ved at rense de berørte områder i Rodalon.
Bestyrelsen må endnu engang på det kraftigste understrege vigtigheden af, at der UDLUFTES I ALLE RUM DAGLIGT I MIN 30 MIN (også i fyringssæsonen). Evt. kan man lufte ud mindre tid, flere gange dagligt.

Stigstrenge

Vi kan med glæde meddele, at vi er ved at være ved vejs ende med projektet. Flere beboere har i de forgangne uger kontaktet os fordi de har haft lavt tryk på deres varme eller kolde vand. Rusten fra de gamle rør har cirkuleret med rundt i det nye system, og sat sig fast bestemte steder ved indsnævringer på rørene, i de dele af rørene som er i jeres lejligheder. Det er helt normalt. I kan afhjælpe det ved f.eks. at rense pilatorer (filteret i enden af vandhanen) samt ved at tænde og slukke for vandet gentagne gange efter hinanden på balufiksen (hovedventilen i egen lejlighed).

Arbejdsweekend

Sæt allerede nu kryds i kalenderen enten lørdag den 29 april eller søndag den 7 maj (eller begge dage ;-)), hvor der opholdes arbejdsweekend.

Med ønsket om en god start på 2017,

Bestyrelsen